XXXVI sesja Rady Gminy Zarszyn 7 czerwca


ZARSZYN / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Gminy zawiadamia o zwołaniu XXXVI sesji Rady Gminy Zarszyn. Odbędzie się ona w środę 7 czerwca 2017 r. o godzinie 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie  ul. Bieszczadzka 74. Dla zainteresowanych publikujemy porządek obrad.

 

Porządek obrad XXXVI sesji Rady Gminy Zarszyn:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wniesienie poprawek i uwag do protokołów z poprzednich sesji Rady Gminy Zarszyn.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Zarszyn.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego środka Pomocy Społecznej w Zarszynie i ocena zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zarszynie za 2016 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie za 2016 r. oraz z realizacji planów finansowych szkół funkcjonujących na terenie Gminy Zarszyn.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Zarszynie za 2016 r.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zarszyn w 2016 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy za 2016 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Pielnia.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu rewitalizacji Gminy Zarszyn na lata 2017 – 2023.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/74/2011 Rady Gminy Zarszyn z dnia 4 października 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy  obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla niektórych nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zarszyn.
 18. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami, w tym z realizacji uchwał Rady Gminy.
 19. Wolne wnioski i zapytania.
 20. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania.
 21. Zakończenie sesji.
radni

foto: archiwum eSanok.pl

Źródło: UG Zarszyn


Napisz komentarz:

Jeśli chcesz, aby przy Twoim komentarzu pojawił się avatar, zarejestruj swój adres e-mail w gravatar.com.
"UWAGA! Komentarze niezgodne z regulaminem serwisu nie będą publikowane. Zachęcamy do kulturalnego wyrażania opinii na temat artykułów oraz unikania personalnych ataków słownych."