REKLAMA

Budowa na zgłoszenie – ile możemy zyskać na zmianach w przepisach?

W marcu 2018 roku opublikowano najnowszą aktualizację tekstu ustawy prawo budowlane. Utrzymuje ona w mocy niezwykle istotne zmiany, które zostały w prowadzone w 2015 roku. Ówczesna nowelizacja wprowadziła skuteczne ułatwienia usprawniające proces budowy, o których nadal nie wszyscy wiedzą. Jakie realne korzyści odniesie inwestor z racji wprowadzonych zmian w prawie budowlanym? Czy wybierając projekty domów będziemy je mogli budować szybciej i prościej?

Udogodnień jest klika:

→ został zniesiony siedmiodniowy termin zawiadomienia organu o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Możemy rozpocząć budowę po upływie 30 dni od zgłoszenia budowy i po przedłożeniu odpowiedniej dokumentacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedni organ w tym czasie nie wniesie sprzeciwu

→ został wydłużony termin, w którym można przystąpić do rozpoczęcia budowy domu według zgłoszonego projektu. W tym momencie 3 lata (wcześniej 2 lata)

→ z dokumentów potrzebnych do rozpoczęcia budowy wyłączono oświadczenia potwierdzające warunki dostarczenia mediów. Przy zgłoszeniu nie trzeba również oświadczenia zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą gminną lub powiatową. Weryfikacja poprawności przyłączy i zjazdów odbywa się w trakcie przekazywania budynku do użytku

→ po upływie 14 dni od momentu zawiadomienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, można rozpocząć pełnoprawne użytkowanie budynku.

→ ustalono listę obiektów, które nie podlegają weryfikacji przez organy administracji architektoniczno-budowlanej. Katalog możliwych do wybudowania bez pozwolenia inwestycji zawiera:
– altany i obiekty gospodarcze na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2, wysokości do 5 m – dla dachów stromych i 4 m – dla dachów płaskich
– ogrodzenia o wysokości do 2,2 m
– obiekty małej architektury na prywatnych działkach
– docieplenie budynków na wysokości do 12 m (do 25 m wymagane zgłoszenie)
– montaż urządzeń fotowoltaicznych i pomp ciepła o mocy do 40 kW.

→ z obowiązku uzyskania pozwolenia zostali zwolnieni inwestorzy, którzy dokonują przebudowy domów.

Inne zmiany i ich wpływ na przyspieszenie procesu realizacji inwestycji

Dom przy Bukowej 35 – www.galeriadomow.pl 

W zaktualizowanych zapisach znalazły się również zwolnienia dotyczące obiektów, których powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m² oraz basenów i oczek wodnych do maksymalnej powierzchni 50 m². To posunięcie nadające inwestorowi większą wolność w dysponowaniu terenami własnej działki i sposobem ich zagospodarowania. Nie trzeba już składać wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, jeśli planujemy budowę:

– parterowego, wolno stojącego budynku gospodarczego

– oranżerii, ogrodu zimowego, lub przydomowego ganku

– garażu i altany do 35 m²

– wolno stojącego, parterowego budynku rekreacji indywidualnej (domek letniskowy, lub całoroczny z założeniem ograniczeń powierzchniowych)

– basenu lub oczka wodnego.

O czym warto pamiętać!

Pierwsze, czego należy pilnować, to terminy. Zgłoszenie należy przedstawić minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót budowlanych. To czas potrzebny właściwemu organowi administracyjnemu na podjęcie stanowiska w naszej sprawie. I tu możemy się spodziewać dwu rozstrzygnięć – albo sprzeciw urzędu w drodze decyzji, albo brak odzewu/reakcji właściwego organu. W tym drugim przypadku, jeśli po 30 dniach nie otrzymamy pisma ze starostwa, możemy rozpocząć budowę.

Po ewentualnym stwierdzeniu przez organ braków w dokumentacji projektowej, wzywa on inwestora do ich uzupełnienia, w wyznaczonym czasie. I tym razem należy dotrzymać ustalonego terminu uzupełnienia dokumentów, gdyż wypadku braku takiego uzupełnienia organ ogłasza sprzeciw w drodze decyzji. Wtedy całą procedurę musimy rozpocząć od początku.

Musimy pamiętać o dołączeniu do projektu domu informacji o obszarze oddziaływania obiektu. Musi on mieścić się w całości na działce, na której został zaprojektowany budynek. Nie możemy np. naszym domem zasłaniać światła słonecznego w oknach sąsiada (!). Obszar oddziaływania to – według art. 3 pkt 20 prawa budowlanego – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzający związane z tym obiektem możliwe ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, danego terenu. Wyznaczany jest on w projekcie budowlanym przez architekta w celu ustalenia wpływu inwestycji na sąsiednie nieruchomości.

Jeżeli urząd nie wyda sprzeciwu, dwa ostemplowane projekty wracają do inwestora i możemy rozpoczynać budowę. Uproszczona procedura to niewątpliwie oszczędność czasu i ograniczenie formalności. Jeśli odpowiednio do działki dobierzemy projekt domu i przeprowadzimy postępowanie prawidłowo, możemy szybciej przystąpić do działania. A o to właśnie chodzi każdemu zdeterminowanemu inwestorowi.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

07-12-2018