REKLAMA

Kancelaria Doradztwa Prawnego „DILIGENTIA” w Zarszynie

ZARSZYN / PODKARPACIE. W Zarszynie pojawiła się całkiem nowa, nieznana dotąd w tych stronach oferta. A mianowicie, proponuję Państwu porady prawne i sporządzanie dokumentów wszelkiego rodzaju w niskiej cenie. To idealna oferta dla osób mieszkających w miejscowościach, należących do Gminy Zarszyn i gmin sąsiednich. Nie stosuję bowiem podziałów terytorialnych. Każdy, kto będzie potrzebował porady, ten może zaglądnąć do mojego zarszyńskiego biura. Nie muszą Państwo daleko dojeżdżać. Może część z Państwa powie, że można się poradzić w sprawie prawnej bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Zarszynie. Owszem, to prawda, jeśli mają Państwo powyżej 65 lat lub są Państwo ludźmi bardzo młodymi (do 26. roku życia), jak również dotyczy to:

  • osób fizycznych, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  • osób posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatantów, osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
  • weteranów,
  • zagrożonych lub poszkodowanych katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pozostali obywatele są skazani na wycieczkę do całkiem odległych miast. W tej sytuacji mogą się Państwo poratować poradą w niskiej cenie bez dodatkowych kosztów dojazdu właśnie u mnie w Zarszynie, przy ul. Bieszczadzkiej 59. Moje biuro mieści się w budynku po lewej stronie przed stacją kolejową (jadąc od strony Krosna), w którym znajduje się również sklep elektroniczny „Cybershop” Dariusza Puchyrskiego oraz Centrum Edukacji Muzycznej (dawne DEF-ART MUSIC) Dariusza Fudały. Młoda przedsiębiorczość, jak widać kwitnie w tej części Zarszyna! Co więcej, w Odrzechowej przy ul. Bocznej 1 znajduje się Oddział mojej firmy (w budynku dawnego Domu Ludowego nieopodal kościoła, obecnie mieści się tam Świetlica Środowiskowa).

Pewnie zastanawiają się Państwo, na czym polega doradztwo prawne? Już spieszę z odpowiedzią! Mogę Państwu pomóc w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a więc kwestiach zawarcia małżeństwa, umów majątkowych małżeńskich, władzy rodzicielskiej, rozwiązania małżeństwa poprzez rozwód, separacji, ustalenia ojcostwa, ustalenia macierzyństwa, uznania dziecka, alimentach itd.

Ponadto, mogą Państwo zasięgnąć porady w zakresie prawa cywilnego, czyli zawierania umów wszelakiego rodzaju (np. sprzedaży, najmu, przewozu, ubezpieczenia, komisu, użyczenia, dzierżawy, zlecenia, o dzieło, dożywocia itp.), odwoływania umów cywilnoprawnych, przypadkach nieprzestrzegania różnego rodzaju umów, zakładania własnej firmy, własności ruchomości i nieruchomości, współwłasności, wpisu do ksiąg wieczystych, użytkowania wieczystego, bezpodstawnego wzbogacenia, praw konsumenta, wykonania zobowiązań, skutków niewykonania zobowiązań, wykonania i skutków niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych, ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika, dziedziczenia spadku przed sądem bądź notariuszem, dziedziczenia spadku w wyniku testamentu, zasad dziedziczenia w razie braku testamentu po zmarłym, zachowku, podziału majątku w spadku itp.

Zapraszam również Państwa w sprawach z zakresu prawa pracy, a wiec umowy o pracę, ustania stosunku pracy, stosunku pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, obowiązków pracodawcy i pracownika, odpowiedzialności w stosunkach pracy, czasu pracy, urlopów pracowniczych, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudnianie pracowników młodocianych, bezpieczeństwa i higieny, rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunku pracy itp.

Pomogę Państwu również w sprawach obejmujących zagadnienia z prawa ubezpieczeń społecznych: zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne, okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń, niezdolność do pracy, emerytury, renty, dodatki do emerytur i rent, zasiłek pogrzebowy, obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców i innych podmiotów itd.

Mogą Państwo zasięgnąć u mnie porady, czy sporządzić dokument także w zakresie prawa administracyjnego, czyli w sprawach dotyczących samorządu terytorialnego, planu zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa geodezyjnego i kartograficznego, gospodarki nieruchomościami, scalania i wymiany gruntów, nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zasad kształtowania ustroju rolnego, prawa zamówień publicznych, prawa o zgromadzeniach, informacji publicznej. Ciekawostką jest, że świetnie znam się na tym, jak przeprowadzić wybory samorządowe, czy przeprowadzić zbiórkę publiczną, jak również mogę Państwu pomóc w załatwieniu każdej sprawy w urzędzie gminy, urzędzie miasta, starostwie powiatowym, czy w organach wojewódzkich itp.

Dodam również, że chętnie pomogę także w załatwieniu sprawy czy sporządzeniu dokumentu z zakresu prawa karnego. Mogę Państwu wyjaśnić takie zagadnienia prawne jak: formy popełnienia przestępstwa, zbieg przestępstw i przepisów ustawy, wyłączenie odpowiedzialności karnej, kary, środki karne, sądowy wymiar kary, powrót do przestępstwa, poddanie sprawcy próbie, zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych, środkach zabezpieczających, przedawnienie, zatarcie skazania, pojęcia z zakresu prawa karnego, przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwa przeciwko wolności, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, przestępstwa przeciwko mieniu itp.

Co więcej, udzielam porad i sporządzam dokumenty z zakresu prawa karnego skarbowego tzn. zaniechania ukarania sprawcy, przestępstw skarbowych, wykroczeń skarbowych, podstawowych pojęć prawa karnego skarbowego oraz postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Mogę również Państwu pomóc w rozwikłaniu zagadnień prawnych z prawa i postępowania w sprawach wykroczeń: kar, środków karnych i zasadach ich wymiaru, podstawowych pojęć prawa wykroczeń, poszczególnych grup wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, nadzwyczajnych środków zaskarżenia itp.
Z przyjemnością pomogę Państwu w problemach z gałęzi prawa, jaką jest prawo gospodarcze. A zatem, mogą się Państwo poradzić w takich sprawach jak: zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrowanie przedsiębiorców, koncesje, regulowana działalność gospodarcza, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, jak również w kwestiach funkcjonowania spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji, przedsiębiorstw państwowych, czy prawa konkurencji.

Mogę Państwu także doradzić w niskiej cenie w zakresie podstawowych pojęć i konstrukcji prawa podatkowego, interpretacji przepisów prawa podatkowego, właściwości organów podatkowych, powstania zobowiązania podatkowego, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, terminów płatności, wygaśnięcia zobowiązań podatkowych, przedawnienia, nadpłata podatku, deklaracji i zeznań podatkowych, następstw prawno-podatkowych, odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, postępowania podatkowego, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych oraz podatku rolnego.

Z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego doradzę w sprawach: postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości, skutków ogłoszenia upadłości, postępowania upadłościowego prowadzonego po ogłoszeniu upadłości, listy wierzytelności, układu, likwidacji masy upadłości, postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością.
Zapraszam Państwa także w sprawach z zakresu prawa Unii Europejskiej odnośnie źródeł prawa, obywatelstwa Unii, Rady Europejskiej, organów Wspólnoty, budżetu Unii Europejskiej, europejskiego prawa korporacyjnego oraz jurysdykcji sądów na terytorium Unii Europejskiej.
Jak Państwo widzicie, zakres moich usług jest niezwykle szeroki.
Jestem osobą wykwalifikowaną do świadczenia tego typu usług.

Monika Garbowska

Kancelaria Doradztwa Prawnego „DILIGENTIA” w  Zarszynie

ul. Bieszczadzka 59
38-530 Zarszyn

Oddział:
Odrzechowa, ul. Boczna 1 (Świetlica Środowiskowa)

Nr telefonu: 531 586 491

e-mail: MonikaBeata-Garbowska@wp.pl

Wszelkie aktualności znajdziecie Państwo na stronie firmy na Facebooku.

IMG_20160422_171127

12916096_1124262754279931_1786137650716296055_o

PcV_200x100_1

Artykuł Sponsorowany

31-08-2016