REKLAMA

Ruszyła rekrutacja kandydatów na studia w WSPiA! (ZDJĘCIA)

RZESZÓW / PODKARPACIE. 1 czerwca 2019 r. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa rozpoczęła rekrutację na studia w roku akademickim 2019/2020! W tym roku dla przyszłych studentów Uczelnia przygotowała m.in.: 5 nowych i atrakcyjnych specjalności, 4 mocne i sprawdzone kierunki studiów oraz nowoczesne systemy przekazywania i sprawdzania wiedzy.

W tym jesteśmy najlepsi W roku akademickim 2019/2020 WSPiA oferuje rozwijane i umacniane od wielu lat najlepsze kierunki studiów. Kandydaci mogą wybrać: „administrację” (studia I i II stopnia), „zarządzanie” (studia I stopnia), „bezpieczeństwo wewnętrzne” (studia I i II stopnia) oraz „prawo” (5-letnie studia magisterskie). Na wszystkich kierunkach znaleźć można 23 atrakcyjne specjalności dostosowane do potrzeb rynku pracy!

ADMINISTRACJA Na tym kierunku w WSPiA oferuje studia I i II stopnia. W obu przypadkach są to studia stacjonarne i niestacjonarne. Uczelnia proponuje także wiele ciekawych i atrakcyjnych specjalności dostosowanych do potrzeb pracodawców i kandydatów na studia. Można wybrać: administrację celną i skarbową, administrację publiczną, e–administrację, administrację bezpieczeństwa wewnętrznego, organizację pracy socjalnej i resocjalizację, stosunki międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie transportem – spedycją – logistyką, administrowanie firmą oraz finanse i rachunkowość. W tegorocznej ofercie na kierunku „administracja” jest także nowa, atrakcyjna ze względu na RODO specjalność – ochrona danych osobowych.

ZARZĄDZANIE Na kierunku „zarządzanie” w WSPiA można uczyć się na studiach I stopnia – stacjonarnych lub niestacjonarnych. Po ich ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki w WSPiA np. na specjalnościach biznesowych na studiach II stopnia na kierunku „administracja”.

Na kierunku „zarządzanie” do wyboru są sprawdzone specjalności: zarządzanie w biznesie, zarządzanie zasobami ludzkimi oraz tegoroczne nowości: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie menedżerskie, prawno-ekonomiczne instrumenty zarządzania przedsiębiorstwem, rachunkowość i zarządzanie finansami z elementami controllingu.

Nowy kierunek studiowania WSPiA od kilku lat proponuje kandydatom na studia na kierunkach „administracja” i „zarządzanie” nowatorską ofertę dydaktyczną nazwaną „administracja // zarządzanie”. Dzięki temu kandydat nie musi podejmować decyzji o wyborze kierunku studiów w momencie składania podania. Przedmioty, które znajdują się w planie studiów na pierwszym i drugim semestrze, mają charakter ogólny i wprowadzający. Mają one przygotować studentów do podjęcia decyzji o wyborze konkretnego kierunku studiów. Decyzję czy będzie to „administracja” czy „zarządzanie” podejmą oni dopiero pod koniec I roku. W kolejnych latach studenci zdobywają już specjalistyczną wiedzę z zakresu kierunku, który wybrali.

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE Na tym kierunku również można wybrać studia stacjonarne albo niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia. Warto tu zaznaczyć, że WSPiA już w 2014 r. jako pierwsza uczelnia w regionie i jedna z kilkunastu w Polsce uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia na tym kierunku. To świadczy o wysokim poziomie, doskonałej kadrze i bardzo dobrym programie studiów na kierunku „bezpieczeństwo wewnętrzne”. Uczelnia przygotowała doskonałą, atrakcyjną i dostosowaną do potrzeb rynku pracy ofertę dydaktyczną. Kandydaci mogą wybrać jedną z 6 specjalności: cyberbezpieczeństwo, służby ochrony bezpieczeństwa publicznego, kryminalistyka i kryminologia, przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo narodowe.

PRAWO WSPiA na studiach „prawniczych” oferuje kandydatom wiele autorskich rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb i planów zawodowych. Jednym z nich jest możliwość wyboru ścieżki kształcenia: aplikacyjnej lub ogólnej. Pierwsza ścieżka ma przygotować przyszłych absolwentów „prawa” do podjęcia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (a następnie sędziowskiej lub prokuratorskiej) lub aplikacji adwokackiej, notarialnej, radcowskiej czy komorniczej. Dzięki specjalistycznym, bezpłatnym zajęciom prowadzonym pod okiem doświadczonej kadry pracowników dydaktycznych i praktyków, WSPiA przygotowuje studentów do złożenia wybranego egzaminu aplikacyjnego.

Jeżeli jednak student zamierza wybrać inną drogę kariery prawniczej, to propozycją dla niego jest ścieżka kształcenia ogólnego. Po jej ukończeniu można podjąć zatrudnienie w zawodach i na stanowiskach, na których nie jest wymagane zdanie egzaminu na aplikację. Po takich studiach można pracować m.in. w Policji, Służbie Celnej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, administracji publicznej (urzędy marszałkowskie, wojewódzkie, miejskie, gminne), obsłudze administracyjnej wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Można także założyć własną działalność gospodarczą np. w zakresie obsługi prawnej.

To nie koniec nowości dla kandydatów! Jako jedyna uczelnia na Podkarpaciu WSPiA wprowadziła nowe możliwości studiowania specjalności. Student może studiować zaproponowaną specjalność tradycyjnie lub w trybie indywidualnym (nauka odbywa się wtedy pod kierunkiem przydzielonego opiekuna dydaktycznego).

Praktyka czyni mistrza WSPiA odchodzi od tradycyjnych form dydaktycznych – ogranicza liczbę wykładów i wprowadza bardziej praktyczne zajęcia. Przedmioty realizowane są w formie dualnej, triad i quadriad złożonych z: warsztatów, ćwiczeń, konwersatoriów i pracowni praktycznych. Podczas zajęć studenci uczestniczą m.in. w grach decyzyjnych, zabawach logicznych oraz rozwiązują kazusy i casestudy.

Nową propozycją są „Kliniki Dydaktyczne”, podczas których zajęcia prowadzą grupy studentów. Pod okiem praktyków rozwiązują oni kazusy, dyskutują i uczą innych. Studenci uczestniczą również w symulowanych rozprawach sądowych, oględzinach miejsca zdarzenia, wyjazdach studyjnych, zajęciach z użyciem symulatora wirtualnej sceny zbrodni oraz zajęciach w uczelnianym laboratorium kryminalistycznym itp.

WSPiA stawia na nowoczesność WSPiA od ponad dwóch lat realizuje innowacyjny program edukacyjny nazwany „Nowoczesna Uczelnia”. Składa się on z trzech oryginalnych w skali kraju projektów podnoszących efektywność i atrakcyjność studiowania. Są to: EDR (EDUKATOR) – nowoczesny asystent studenta on-line; SBS, czyli „step by step – krok po kroku” oraz MIX EDUKACYJNY. W ten sposób podnosi poziom i efektywność nauczania.

Podział przedmiotów na różne kategorie W WSPiA zróżnicowana została forma zaliczenia danego przedmiotu w zależności od jego wagi i znaczenia dla danego kierunku studiów. Przedmioty z planu studiów podzielone są na: wiodące, kierunkowe, specjalizacyjne i inne. Wiedza studenta sprawdzana jest za pomocą egzaminów ustnych, rozmówek profesorskich, prac zaliczeniowych pisanych przy komputerze, zaliczeń praktycznych oraz w systemie SBS w „Sali Tortur”.

WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa przestawiła się również na system punktowy. Każdy przedmiot podzielony został na tematy. Student może zaliczyć je w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Aby uzyskać pozytywną ocenę, trzeba uzbierać odpowiednią liczbę punktów. Po pierwsze – za zaliczone tematy. Po drugie – za aktywność na zajęciach, po trzecie – za aktywność pozadydaktyczną i po czwarte – za obecność na zajęciach. Dzięki takim rozwiązaniom nowy system ma uczyć samodzielności, systematyczności, odpowiedzialności oraz współpracy w grupie.

Rekrutacja na studia rozpoczęła się 1 czerwca 2019 r.

Kandydaci dokonują najpierw rejestracji on-line w systemie e-rekrutacja. Następnie (przed upływem terminu rekrutacji, tj. do 7 sierpnia – I tura lub do 28 września – II tura) zobowiązani są do dostarczenia oryginałów wymaganych dokumentów do Biura rekrutacyjnego WSPiA w Rzeszowie przy ul. Cegielnianej 14.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 867 04 80, 17 867 04 81, 514 194 892 oraz na stronie dla kandydatów na studia.

Artykuł sponsorowany
materiały nadesłane

24-06-2019